Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय , मंगलवारे, इलाम

  • बलराम सर विदाई

  • बलराम सर विदाई

  • बलराम सर विदाई

  • बलराम सर विदाई

  • बलराम सर विदाई

  • बलराम सर विदाई

मदन अधिकारी
मदन अधिकारी

शाखा अधिकृत

बालकृष्ण गुरागाईं
बालकृष्ण गुरागाईं

नायब सुब्बा ( सूचना अधिकारी )