Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय , मंगलवारे, इलाम

Deumai Na.Pa.-4, Mangalbare, Ilam

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय , मंगलवारे, इलाम

Deumai Na.Pa.-4, Mangalbare, Ilam

बिर बहादुर लिम्बु

  • बिर बहादुर लिम्बु

बिर बहादुर लिम्बु


बिर बहादुर लिम्बु
सहायक लेखापाल

पद सहायक लेखापाल
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
सम्पर्क 9862622538
ठेगाना देउमाई ५ इलामदेउमाई 5,
बहाल मिति २०७६ माघ १४