Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय , मंगलवारे, इलाम

Deumai Na.Pa.-4, Mangalbare, Ilam

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय , मंगलवारे, इलाम

Deumai Na.Pa.-4, Mangalbare, Ilam

नागरिक वडापत्र


सि.नं. सेवाहरु कागजातहरु प्रक्रियाहरु एक्सन
1

नयाँ नागरिकता

लाग्ने समय

प्रमाण पुगेमा सोही दिन । 

सुल्क

कुनै शुल्क लाग्दैन

जिम्मेवार कर्मचारी बालकृष्ण गुरागाईं
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

१. स्थानीय तहको सिफारिस ।
२. बाबु र आमाको ना.प्र. पत्र । 
३.विवाहित महिला भए पतिको ना।प्र। पत्र । विवाह दर्ता 
४. जन्मदर्ता प्रमाण पत्र । 
५. शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र (भएमा)
७. २ प्रति पासपोर्ट साईजको फोटो ।